Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen jako „obchodní podmínky“) jsou vydané podle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“).
 2. Obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi prodávajícím:
  • obchodní firma: Pivo&Co s.r.o.
  • IČ: 09246746
  • DIČ: CZ09246746
  • sídlo: Litoměřická 405/9, Prosek, 190 00 Praha 9
  • zapsané u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 333217
  • kontaktní údaje: Šimon Klíma
  • email: obchod@beerden.cz
  • telefon: + 420 724 044 780
  • www: https://beerden.cz/
  (dále jen jako „prodávající“) na straně jedné a fyzickou osobou spotřebitelem jako kupujícím (dále jen jako "kupující") na straně druhé vzniklý na základě kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen jako "kupní smlouva"). Internetový obchod je prodávajícím provozován prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce na výše uvedené internetové adrese (dále jen jako "internetový obchod").
 3. V případě jakýchkoli rozdílů mezi obchodními podmínkami a kupní smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím má přednost text kupní smlouvy s tím, že obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Informace o zboží a cenách

 1. Internetový obchod provozovaný prodávajícím obsahuje zboží nabízené prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení názvu produktu, ceny produktu a specifikace produktu z hlediska jeho základních vlastností. Cena produktu je vždy uvedena včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Cena zboží nezahrnuje náklady na dopravu zboží ke kupujícímu, není-li v konkrétní nabídce uvedeno jinak. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné v katalogu internetového obchodu jsou informativního charakteru, nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. Internetový obchod obsahuje rovněž informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

Uživatelský účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní (dále jen jako "uživatelský účet") může kupující provádět objednávání zboží.
 2. Při registraci do uživatelského účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetími osobami. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 4. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího nebo nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
  • prostřednictvím svého uživatelského účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
  • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 2. Pro účely objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • objednávaném zboží vložené kupujícím do elektronického nákupního košíku internetového obchodu,
  • způsob úhrady kupní ceny zboží,
  • údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží
  (dále společně jen jako "objednávka").
 3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a způsob doručení zboží.
 4. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Objednat". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s podmínkami zpracování osobních údajů a že s nimi souhlasí.
 5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (např. množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně či telefonicky).
 6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká a k uzavření kupní smlouvy dochází okamžikem přijetím objednávky prodávajícím. Přijetí objednávky potvrdí prodávající kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce nebo v uživatelském účtu (dále jen jako „elektronická adresa kupujícího“).
 7. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho elektronickou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nové nabídky prodávajícímu na jeho elektronickou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
 8. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že budou vyčerpány zásoby prodávajícího nebo pokud prodávající z jiných důvodů nebude schopen povinnosti z kupní smlouvy splnit. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím elektronické adresy uvedené v objednávce nebo v uživatelském účtu a vrátí kupujícímu ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, a to bezhotovostně na bankovní účet určený kupujícím, popř. jiným způsobem po vzájemné dohodě prodávajícího a kupujícího.
 9. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho elektronickou adresu pozměněnou nabídku.
 10. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

Cena zboží, platební podmínky

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
  • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího, který prodávající sdělí kupujícímu v rámci procesu objednávky (dále jen jako "účet prodávajícího"),
  • v hotovosti při předání zboží na dobírku, pokud prodávající umožňuje dopravu zboží prostřednictvím přepravce,
  • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru, pokud prodávající umožňuje osobní odběr zboží,
  • dárkovým certifikátem nebo slevovou poukázkou, pokud to prodávající umožňuje. V případě, že nominální hodnota těchto voucherů je vyšší než cena objednávaného zboží, není zbytek hodnoty voucherů refundován.
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
 4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 2 pracovních dnů od odeslání objednávky. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že kupní cena není připsána v této lhůtě na jeho bankovní účet. Není-li dohodnuto jinak, je kupující oprávněn si zboží převzít až po úplném zaplacení jeho ceny. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, který je sdělen kupujícímu v rámci procesu objednávky.
 5. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu daňový doklad - fakturu. Daňový doklad - faktura je vystavována v elektronické podobě po převzetí zboží kupujícím a je zasílána na jeho elektronickou adresu. Prodávající je zároveň povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin od uskutečnění evidované tržby.
 7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Přeprava a dodání zboží

 1. Zboží je kupujícímu dodáno:
  • na adresu určenou kupujícím v objednávce nebo
  • prostřednictvím osobního odběru.
 2. Volba způsobu dodání zboží se provádí během objednávání zboží.
 3. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení přijetí objednávky prodávajícím.
 4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

Odstoupení od smlouvy kupujícím

 1. V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má kupující spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů
  • od převzetí zboží, nebo
  • ode dne převzetí poslední dodávky zboží v případě, že na základě kupní smlouvy je dodáváno několik druhů zboží, nebo se zboží skládá z několika částí, nebo
  • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
 2. Kupující spotřebitel nemůže podle § 1837 občanského zákoníku od kupní smlouvy mimo jiné odstoupit v těchto případech:
  • zboží zakoupené kupujícím bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
  • zboží zakoupené kupujícím podléhá rychlé zkáze (včetně alkoholických nápojů, u nichž je vzhledem k jejich charakteru, např. absence pasterizace omezena doba použitelnosti), nebo bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • zboží bylo dodáno kupujícímu v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal, a z hygienických důvodů jej není možno vrátit.
 3. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Kupující může pro odstoupení od kupní smlouvy využít vzorový formulář k odstoupení od kupní smlouvy poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na elektronickou adresu obchod@hoppyhedgehog.cz. Prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu přijetí dokumentu a následně bude kupujícího kontaktovat za účelem domluvy ohledně dalšího postupu.
 4. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší s tím, že kupující je povinen zboží zaslat nebo předat prodávajícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud kupující zboží odešle zpět před uplynutím 14 dnů. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží by mělo být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Ve lhůtě 14 dnů od odstoupení od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
 5. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem, jakým je přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Reklamace

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození zboží. Pokud zboží vady vykazuje, je kupující oprávněn tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a dále postupovat v souladu s § 2106 a násl. občanského zákoníku. Volbu způsobu reklamace má kupující.
 3. Reklamaci uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese provozovny, případně i v sídle obchodní firmy.
 4. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 5. Prodávající se zavazuje prostřednictvím elektronické pošty informovat kupujícího o stavu reklamace a jejím vyřízení.
 6. Reklamace musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 7. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.

Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na elektronickou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na elektronickou adresu uvedenou v objednávce nebo v jeho uživatelském účtu.

Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem a registrací, tedy údaje uvedené v registračním a objednávkovém formuláři, bude používat pouze pro svoji potřebu a neposkytne je v žádné podobě nikomu jinému.
 2. Pokud kupující neudělí prodávajícímu výslovné svolení, údaje o něm nesmí prodávající užívat jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy, vyjma elektronické adresy, na kterou může prodávající kupujícímu zasílat obchodní sdělení, pokud je kupující výslovně neodmítne.
 3. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží, jaké prodávající nabízí, a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (např. kliknutím na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit.
 4. Elektronická adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.
 5. Používáním webových stránek https://hoppyhedgehog.cz/ souhlasí kupující s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Tato cookies nebudou využívána pro remarketing.
 6. Svou informační povinnost vůči kupujícímu plní prodávající podle platné a účinné právní úpravy prostřednictvím zvláštního dokumentu - podmínky zpracování osobních údajů, který je kupujícímu zpřístupněn společně s těmito obchodními podmínkami při potvrzení objednávky zboží.

Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://evropskyspotrebitel.cz/ je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
 2. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 3. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 8. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 9. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. února 2021.

V Praze dne 1. února 2021

Příloha 1. Vzorový formulář k odstoupení od kupní smlouvy

Formulář odstoupení od smlouvy stáhněte ZDE.

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení